Общински Исторически музей
Карлово

Европейски дни на културното наследство в Исторически музей-Карлово 21-22 септември 2018 г.

Европейски дни на културното наследство в Исторически музей – Карлово

СДеннаотворенитевратиИсторическимузей–Карловоиекспозициитекъмнего: ЕтнографскаекспозициявМазаковатакъща „КарловскиградскибитХIХнач. наХХв.“ и „ДаскалБотевакъща“ щесевключизапореденпътвЕвропейскитеднинакултурнотонаследство. Събитиетощесепроведена21 и 22септември2018 г. Ден на Независимостта на България сработновремеот8:00ч. до17:00ч.

                                                 ВХОДСВОБОДЕН.

Използвайкитрадиционнииинтерактивни подходи, музеятпоказва приобщаванетонаучащитекъмобщотокултурно-историческонаследствонаКарловскиярегион.

ЕвропейскитеднинанаследствотосаежегоднаинициативанаСъветанаЕвропаиЕвропейскиясъюзииматзацеледаобърнатобщественотовниманиевърхукултурнотонаследство, насърчавайкихоратадаоткриваткултурнизабележителностисвисокастойностблизодотях. ПотрадициясъбитиятасепровеждапрезмесецсептемвриизаедносБългариявтяхучастватнад50държави.Тазгодишнотоизданиенасъбитиетоеподмотото:

"Изкуствотодасподеляме".

Визложбенатазаланамузеяпосетителитещемогатдавидятиизложбата„28-миСтремскипехотенполквъввойнитезанационалнообединение“.

Европейски дни на културното наследство в Исторически музей-Карлово 21-22 септември 2018 г. - Изображение 1Европейски дни на културното наследство в Исторически музей-Карлово 21-22 септември 2018 г. - Изображение 2