Общински Исторически музей
Карлово

Библиотека

 

     Историческият музей в град Карлово разполага с богат библиотечен фонд от научна, научнопопулярна, художествена литература, енциклопедии, речници, справочници, специализирани периодични издания в областта на историята, археологията, етнографията, изкуството, музейно дело и др. на български и на чужди езици.

      Ползването на изданията се извършва само в музея. За извършването на услуги, справки, ксерокс-копия, фото или видео-заснемане, сканиране се издава касов бон или фактура с касов бон, според: Тарифа за таксите, които събират музеите, НИНКН и НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати /Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г./.