Общински Исторически музей
Карлово

Документи

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КАРЛОВО

ПРОЕКТ

 СЪГЛАСУВАМ,                                          

 ЗАМ. – МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

 ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН СЛАВОВ

  (заповед № РД………………..)                                                                                                                                                                       

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА  исторически МУЗЕЙ  ГРАД КАРЛОВО

Глава първа.

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Карлово, община Карлово, област  Пловдив, наричан в настоящия Правилник „музеят”.

Чл. 2.  Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Карлово.

 Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител към община Карлово, съгласно чл. 41 т. 1 ЗКН и Решение № 909/30.09.2010 г. и Протокол № 44 от заседание на Общински съвет – Карлово.

Чл. 4. Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес- град Карлово, ул. ”Възрожденска”№ 4, община Карлово, област Пловдив, създаден с Решение № 1177/31.05.2007 г. на Общински съвет – Карлово, с което музеят получава статут на Общински исторически музей – Карлово с експозициите към него Етнографска експозиция „Мазакова къща” и експозиция „Даскал Ботева къща”. С решение № 624/ 11.10.2021 г. на Общински съвет гр. Карлово към музея са предоставени безвъзмездно за управление за срок от 10 години общински имоти на Етнографски комплекс „Старинно Карлово“. Музеят притежава собствен печат.

Чл. 5.  По тематичен обхват музеят е общ, а по териториален местен.

Чл.6. Ръководството на музея  се осъществява:

 1. административно-организационно – от кмета на община Карлово.
 2. методически – от Министерство на културата;
 3. в научноизследователската дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

Глава втора.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Раздел І

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Чл.7. (1) Основните дейност на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;
 2. изучава, събира, придобива съхранява, документира културни ценности.
 3. извършва идентификация при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл. 97, ал.1 Закона за културното наследство;
 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основаната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
 5. получава методическа помощ от държавни регионални музеи;
 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 7. участва в теренните проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;
 8. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездени прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;
 9. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
 10. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
 11. включва временно в свои експозиции културни ценности от други музеи или на физически или юридически лица, както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица, или съвместни експозиции с тях;
 12. организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
 13. предоставя движими културни ценности във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;
 14. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда  на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
 15. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН, само при наличие на необходимите условия за съответната дейност, определени с наредбата по чл. 168 от ЗКН;
 16. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
 17. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете, както и за опазването им;
 18. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
 19. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;
 20. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или в други случаи.

(3) Музеят може да извършва и друга  стопанска дейност, свързани с основната му дейност.

Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен и научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:

 1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
 2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;
 3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.
 4. за научният архив:
 5. документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
 6. отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
 7. документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
 8. научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат, съобразно действащата нормативна уредба.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове.

Раздел ІІ.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ

Чл.10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове, и включва специализирани отдели и администрация.

(2) Специализирани отдели са:

 1. „Археология”;
 2. „Етнография”;
 3. „История на България ХV-ХІХ в.”;
 4. 4. Нова и най-нова българска история”;

 (3) Администрация: Общата администрация включва отделите:

 1. "Финансово-стопански";
 2. "Връзка с обществеността" със сектори „обслужване на посетители“-екскурзоводи.

Чл.11. (1) Музеят се ръководи от директор.

(2)  Правоотношенията на директора на музея възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.

 (3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.

Чл.12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея,  като:

 1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 2. управлява средствата на музея;
 3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;
 4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;
 6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;
 7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.

(2)  Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

Чл. 13. (1) Към музея функционира фондова комисия, която извършва подбор на музейните ценности и решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и сбирки.

(2) Съставът и задачите на комисията по ал.1 се определят със заповед на директора.

Раздел ІІІ.

ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ

Чл. 14.  Музеят се финансира със средства от:

 1. бюджета на община Карлово чрез делегирани държавни дейности.
 2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.
 3. защитени проекти по международни и национални програми;

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ

Чл.15. Музеят осигуряват дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на информационни табла пред входа на музейните експозиции и на интернет страницата си, както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или въведени с акт на държавен орган.

Чл. 16 Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 17. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети са определени  със заповед на  директора, съгласно Решение на Общински съвет-Карлово, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги т. 14 чл. 61, ал.2 и т. 15 чл. 61, ал. 4 за определяне на цените на билетите и цените на услугите, извършвани от Историческия музей – Карлово.

(3) Музеят осигурява безплатен вход за следните категории посетители:

 1. деца под 7 години
 2. хора с увреждания

 (5) Деца, учащи се, хора с увреждания и техните придружители заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

Чл. 18. (1) Работното време на служителите в музея се определя със Заповед на директора.

(2) Работното време на служителите в Етнографски комплекс „Старинно Карлово“ и експозициите към музея се определя със заповед на директора.

Чл.18. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите от могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2)  Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и отменя Правилник за устройството и дейността на музея от 2009 г.

МОТИВИ

 СЪГЛАСНО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

за промяна в Правилника за устройството и дейността на ИМ-Карлово

ДОКЛАД

       Във връзка с приетите промени в ЗКН /в сила от 10.04.2009 г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26.02. 2021 г./ и променени обстоятелства, касаещи структурата на ИМ-Карлово, съгласно чл. 29, т. 3, т. 4/2/ от Закона за културното наследство, Решение № 624/ 11.10.2021 г. на Общински съвет град Карлово, Заповед № РД-386/ 28.04.2022 г. на Кмета на Община Карлово и Договор № В-332/7.06.2022 г. с ИМ са предоставени безвъзмездно за управление четири имота общинска собственост от Етнографски комплекс „Старинно Карлово“.   Новите обстоятелства породиха необходимостта от създаването на допълнителен отдел –„Връзки с обществеността" със сектори „обслужване на посетители“-екскурзоводи, за които е осигурено финансиране. Промените трябва да бъдат отразени и в Правилника за устройството  и дейността на музея.

      Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство Правилникът за устройството и дейността на музея се приема от Общински съвет-Карлово, след съгласуване от министъра на културата.